ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ    / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ/ΟΔΗΓΙΕΣ  RSS 2.0 

Σας ενημερώνουμε για τα νέα κείμενα (οδηγίες, κανονισμοί, αποφάσεις) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μήνα Νοέμβριο:

Σας ενημερώνουμε για τα νέα κείμενα (οδηγίες, κανονισμοί, αποφάσεις) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μήνα Νοέμβριο:Κανονισμοί / ΟδηγίεςΟδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλειαΟδηγία 2011/90/ΕΕ της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2011, για την τροποποίηση του μέρους II του παραρτήματος I της οδηγίας 2008/48/ΕΚ του Ευρ..... (15/12/2011)

περισσότερα »

Νέος κανονισμός για τους ελαιουργούς από την ΕΕ

Νέος κανονισμός για τους ελαιουργούς από την ΕΕ  16/09/2008 ΠΗΓΗ:Ε.Ε. Τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότησή τους, εξέδωσε την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, η ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιο αναλυτικά, ο κανονισμός ορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 103 και 125 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, όσον αφορά την έγκριση των οργανώσεων ελαιουργικών φορέων, τις..... (24/03/2009)

περισσότερα »

Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες

Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες 01/10/2008ΠΗΓΗ:E.E.Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις χρησιμοποιημένες μπαταρίεςΜε την οδηγία ανατίθεται επίσης στους παραγωγούς η ευθύνη διαχείρισης των μπαταριών όταν μετατρέπονται σε απόβλητα. Τα κράτη μέλη όφειλαν το αργότερο μέχρι σήμερα να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την αναθεωρημένη οδηγία για τις μπαταρίες, που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2006. Μέχρι στιγμής, επτά κράτη μέλη έχουν ανακοινώσει στην Επ..... (24/03/2009)

περισσότερα »

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1086/2008 της Επιτροπής

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1086/2008 της Επιτροπής04/12/2008ΠΗΓΗ:E.E.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1086/2008 της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2008, περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1438/2003 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για την κοινοτική πολιτική που αφορά το στόλο όπως ορίζεται στο κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου..... (24/03/2009)

περισσότερα »

Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου04/12/2008ΠΗΓΗ:Ε.Ε.Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών...... (24/03/2009)

περισσότερα »

Οδηγία 2008/58/ΕΚ

Οδηγία 2008/58/ΕΚ 02/10/2008ΠΗΓΗ:E.E.Οδηγία 2008/58/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Αυγούστου 2008, για τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή της στην τεχνική πρόοδο, για 30ή φορά, της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών..... (24/03/2009)

περισσότερα »

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1175/2008 της Επιτροπής

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1175/2008 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2008, για τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)..... (24/03/2009)

περισσότερα »

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1147/2008 της Επιτροπής

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1147/2008 της Επιτροπής 04/12/2008ΠΗΓΗ:Ε.Ε.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1147/2008 της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2008, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά το τμήμα ΙΙΙ.10 του παραρτήματος 1...... (24/03/2009)

περισσότερα »

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1145/2008 της Επιτροπής

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1145/2008 της Επιτροπής04/12/2008ΠΗΓΗ:Ε.Ε.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1145/2008 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα αναδιάρθρωσης στον τομέα του βαμβακιού..... (24/03/2009)

περισσότερα »

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1131/2008 της Επιτροπής

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1131/2008 της Επιτροπής 04/12/2008ΠΗΓΗ:Ε.Ε.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1131/2008 της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 474/2006 για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων οι οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Κοινότητας ..... (24/03/2009)

περισσότερα »

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008 του Συμβουλίου

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008 του Συμβουλίου04/12/2008ΠΗΓΗ:E.E.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008 του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με τη μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)...... (24/03/2009)

περισσότερα »

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 04/12/2008ΠΗΓΗ:Ε.Ε.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για τις στατιστικές ενέργειας...... (24/03/2009)

περισσότερα »

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2008

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2008 02/10/2008ΠΗΓΗ:E.E.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2008 της Επιτροπής, της 3ης Σεπτεμβρίου 2008, περί του δελτίου εκμεταλλεύσεως που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διαπίστωση των εισοδημάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για την ανάλυση της οικονομικής λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων αυτών..... (24/03/2009)

περισσότερα »

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 02/09/2008ΠΗΓΗ:E.E.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)..... (24/03/2009)

περισσότερα »
dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ