ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
08/08/2018
ΠΗΓΗ: www.espa.gr

Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

SimaEYEDESPAApKO_F1282050727.jpg

Υποστήριξη της ανάπτυξης του θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), με πρώτο βήμα τη σύσταση από φορείς Κ.ΑΛ.Ο. Κέντρων Στήριξης που θα λειτουργήσουν ως «σημεία ενημέρωσης» για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως δομές συμβουλευτικής υποστήριξης κοινωνικών επιχειρηματιών και υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηματιών και ως δομές υποστήριξης της δημιουργίας και ανάπτυξης άλλων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 

Στα Κέντρα Στήριξης θα παρέχονται: 

  • υπηρεσίες δημοσιότητας που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο., όπως επίσης και σε υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες (α’ δέσμη ενεργειών) και
  • υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο. (β’ δέσμη ενεργειών).

Σε ποιους απευθύνεται 

Οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 3 του ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31-10-2016).

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις στο αρ. 3 της Πρόσκλησης

(βλ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ). 

Περίοδος υποβολής από 8/8/2018 έως 14/9/2018 (ώρα 13:00) 

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΟ». Κατά την είσοδο στο σύστημα, ζητείται η συμπλήρωση ζεύγους κωδικού πρόσβασης και συνθηματικού που θα πρέπει να έχει προμηθευτεί ο χρήστης κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής Αίτησης Απόδοσης Δικαιωμάτων Πρόσβασης. 

Είδος ενίσχυσης 

Επιχορήγηση / Επιδότηση 

Περιοχή εφαρμογής 

Όλη η Ελλάδα 

Όροι και προϋποθέσεις

Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην παρούσα Πρόσκληση οι Δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα: 

1. Να είναι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο., δηλαδή να διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση καταχώρησης τροποποίησης καταστατικού μετάπτωσης του άρθρου 35 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31-10-2016), όπως ισχύει, από το Γενικό Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο. μέχρι και 31/12/2017.

2. Να διαθέτουν βεβαίωση έναρξης, καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να διαθέτουν βεβαίωση καταχώρησης διοικούσας επιτροπής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο., όπου απαιτείται, μέχρι και 31/12/2017.

3. Να διαθέτουν τουλάχιστον τον ΚΑΔ 70.2 «Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης», πλην των 70.22.12.04 έως και 70.22.12.09, 70.22.12.11 και 70.22.30.01 έως και 70.22.30.03.

4. Να λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και να έχουν έδρα ή εγκατάσταση ή να δημιουργήσουν εγκατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα για την οποία υποβάλλουν την αίτηση χρηματοδότησης.

5. Να διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους τουλάχιστον 12.000€ σε μία εκ των τριών τελευταίων δωδεκάμηνων διαχειριστικών χρήσεων.Για φορείς που δεν έχουν συμπληρώσει ετήσια διαχειριστική χρήση 12 μηνών μέχρι τη δημοσίευση της πρόσκλησης, να διαθέτουν σύνολο εσόδων τουλάχιστον ύψους 7.000 ευρώ, όπως αυτά αποδεικνύονται με την προσκόμιση σχετικών παραστατικών.

6. Ένα τουλάχιστον εκ των απαιτούμενων στελεχών (Στέλεχος Τύπου 1 ή 2, σύμφωνα με το άρθρο 6.3 της παρούσας) να είναι και μέλος του Φορέα Κ.ΑΛ.Ο. που υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης.

7. Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

8. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά λογιστικά βιβλία (πρώην Β' ή Γ' κατηγορίας).

9. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία μία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

10. Να υποβάλουν μόνο μία πρόταση ανά ΑΦΜ.

11. Να τηρούν και να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

12. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος έχει τη νομική μορφή του Συνεταιρισμού εργαζομένων να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4430/2016 αναφορικά με το μέγιστο αριθμό εργαζομένων μη μελών.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μίας ή περισσοτέρων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού της αίτησης και συνεπώς λόγο απόρριψης. 

Δεν εντάσσονται στη δράση:

Ι. Οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).

II. Οι επιχειρήσεις σε βάρος των οποίων έχουν επιβληθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής, πράξεις επιβολής προστίμου για τους λόγους του άρ. 40παρ. 1 Ν. 4488/2017 οι οποίες να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, και ειδικότερα:

       α) Τρεις πράξεις επιβολή προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή

       β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

ΙΙΙ. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 και κατά συνέπεια στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες:

       α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου,

       β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

       γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
  • όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς. 

Τι χρηματοδοτείται 

Μέσω της πράξης δύναται να καλυφθούν δαπάνες για λειτουργικά έξοδα, αμοιβές τρίτων, δαπάνες μισθοδοσίας/αμοιβές μελών συνεταιρισμών εργαζομένων, δαπάνες προβολής - δημοσιότητας και δικτύωσης, δαπάνες για αγορά εξοπλισμού/λογισμικού, δαπάνες διαμόρφωσης χώρου μικρής κλίμακας και δαπάνες μετακινήσεων των στελεχών των Κέντρων Στήριξης. Αναλυτικά για τις δαπάνες στο αρ. 7 της Πρόσκλησης (βλ. Σχετικά αρχεία).

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε 127.000 ευρώ ανά Δικαιούχο. 

Προϋπολογισμός€ 11.303.000

Αναλυτικά:

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 4.064.000€

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 2.794.000€

Αττική: 2.540.000€

Στερεά Ελλάδα: 635.000€

Νότιο Αιγαίο: 1.270.000€

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)

Διεύθυνση Κοραή 4, 105 64 Αθήνα

Τηλ210 5271100 Φαξ210 5271167

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ