ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
26/07/2018
ΠΗΓΗ: Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

8_F1665013366.jpg

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των εταιρικών τους δομών για την διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους. 

Με βάση τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παραγωγική ανασυγκρότηση, στα πλαίσια της πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν τον κλάδο της μεταποίησης (πλην αγροτικών προϊόντων), καθώς και επιχειρήσεις των κλάδων των κατασκευών, των δημιουργικών βιομηχανιών, του περιβάλλοντος και της πληροφορικής ως υποστηρικτικοί της μεταποιητικής δραστηριότητας. 

Κύριοι στόχοι της δράσης είναι: 

  • Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων κυρίως ΜμΕ. Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων της ΠΔΕ είναι στρατηγική οραματική επιλογή που συμβάλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με ενσωμάτωση γνώσης.
  • Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο.
  • Η ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (και υψηλής εξειδίκευσης) καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης .

Δικαιούχοι της Δράσης 

Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: 

  • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) όπως αναφέρονται στο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της πρόσκλησης
  • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
  • Να έχουν κλείσει 2 τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής.
  • Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής στην παρούσα δράση. 

Χρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων 

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 30.000 € έως 300.000 €. Η δημόσια επιχορήγηση κυμαίνεται από 50% έως 60%, ανάλογα με την κατηγορία της επιλέξιμης δαπάνης και τα ανώτατα επιλέξιμα όρια ανά κατηγορία δαπάνης στο συνολικό προϋπολογισμό της επενδυτικής πρότασης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.    

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ                                 ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣΟΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων            50%        0% έως 20%

2. Δαπάνες μηχανημάτων/εξοπλισμού            60%        0% έως 30%

3. Άυλα στοιχεία ενεργητικού                        60%         0% έως 50%

4. Προβολή - Προώθηση                              60%          0% έως 40%

5. Λειτουργικές δαπάνες (ΕΚΤ)                Από 10% έως 50%

5.1. Επιδότηση μισθολογικού κόστους

νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού            60%

5.2. Εκπαίδευση προσωπικού                      60% 

Ημερομηνίες υποβολής 

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 04/06/2018 ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 06/09/2018 ώρα 15:00. 

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση θα παρέχονται από Γραφείο Ενημέρωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών & Αμερικής (Ισόγειο), τηλ. 2613 613 645-6, e-mail: dap@pde.gov.gr, URL: www.pde.gov.gr.

Έντυπα/Βοηθήματα για τη δράση: Εξωστρέφεια/Διεθνοποίηση

Ενημερωτικό δίπτυχο φυλλάδιο για τη δράση: Εξωστρέφεια/Διεθνοποίηση

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.7 «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Εγχειρίδιο υποβολής πρότασης στα πλαίσια των ΕΠ ΠΕΠ (RIS - Επιχειρηματικότητα)

Παράρτημα V: Υπόδειγμα δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης

Παράρτημα X: Υποδείγματα υπευθύνων δηλώσεων

Παράρτημα IV: Ορισμός ΜΜΕ

Παράρτημα/Έντυπο Ι.2: Αναλυτικό έντυπο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης

Επιβεβαίωση οικονομικών στοιχείων πρότασης

Αναλυτική πρόσκληση «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΔΕ0103-1)

Παρουσίαση (7/9/2017) της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΔΕ στην τακτική Γενική Συνέλευση του δικτύου ΣΕΑΔΕ αναφορικά με την δράση «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

 Συχνές ερωτήσεις για τη δράση: Εξωστρέφεια/Διεθνοποίηση 

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρίσκεται απαντήσεις σε ερωτήματα και διευκρινήσεις που προκύπτουν κστά το χρονικό διάστημα που η πρόσκληση υποβολής επενδυτικών προτάσεων είναι ανοικτή. Μπορείτε να αποστείλετε το δικό σας ερώτημα και η υπηρεσία θα επεξεργάζεται και θα αναρτά στην παρούσα σελίδα διευκρινήσεις και απαντήσεις στα ερωτήματα, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα ερωτήματα που θα αποστέλλονται θα πρέπει να είναι επώνυμα, ενώ η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αγνοεί ερωτήματα που περιέχουν υβριστικό ή κακόβουλο περιεχόμενο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Παράταση Υποβολής Προτάσεων Προγράμματος ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έως 01/10/2018 (06/09/2018)

 

toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ