ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   /   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ/ΟΔΗΓΙΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Σας ενημερώνουμε για τα νέα κείμενα (οδηγίες, κανονισμοί, αποφάσεις) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μήνα Νοέμβριο:
15/12/2011
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σας ενημερώνουμε για τα νέα κείμενα (οδηγίες, κανονισμοί, αποφάσεις) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μήνα Νοέμβριο:

__1_1_F14958.JPG

Κανονισμοί / Οδηγίες

pdf_F12267.gif     Οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια                  

pdf_F12267.gif   Οδηγία 2011/90/ΕΕ της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2011, για την τροποποίηση του μέρους II του παραρτήματος I της οδηγίας 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με το οποίο προβλέπονται πρόσθετα κριτήρια για τον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου 

pdf_F12267.gif     Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1183/2011 του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 521/2008 για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο»

pdf_F12267.gif      Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

pdf_F12267.gif         Κανονισμός (EE) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ

pdf_F12267.gif         Οδηγία 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών

pdf_F12267.gif           Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2011, για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

pdf_F12267.gif         Οδηγία 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2011, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης

pdf_F12267.gif          Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1214/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

pdf_F12267.gif         Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - EACEA/24/11 - MEDIA 2007 - Ανάπτυξη, διανομή, προώθηση και κατάρτιση - i2i Audiovisual

pdf_F12267.gif         Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - EACEA/25/11 - Tempus IV - Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω διεθνούς πανεπιστημιακής συνεργασίας

pdf_F12267.gif        Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - EACEA/35/11 - MEDIA 2007 - Προώθηση/Πρόσβαση στην αγορά

pdf_F12267.gif           Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - Κοινό Εναρμονισμένο Πρόγραμμα Ερευνών Συγκυρίας στις Επιχειρήσεις και τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση

pdf_F12267.gif          Πρόσκληση υποβολής προτάσεων βάσει του προγράμματος εργασίας «Ιδέες» 2012 του 7ου προγράμματος - πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης

pdf_F12267.gif          Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - EACEA/38/11 - ICI Πρόγραμμα συνεργασίας για την εκπαίδευση - Συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της κατάρτισης - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2011 για κοινά σχέδια κινητικότητας και προγράμματα απόκτησης κοινών πτυχίων

Αποφάσεις / Συστάσεις

pdf_F12267.gif2011/716/ΕΕ
Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2011, σχετικά με κρατική ενίσχυση σε ορισμένα ελληνικά καζίνα C 16/10 (πρώην NN 22/10, πρώην CP 318/09) την οποία έθεσε σε εφαρμογή η Ελληνική Δημοκρατία

pdf_F12267.gifΑπόφαση αριθ. 1104/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τις μεθόδους πρόσβασης στην κυβερνητική υπηρεσία η οποία προσφέρεται από το παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης που υλοποιήθηκε από το πρόγραμμα Galileo

2pdf_F12267.gif011/728/ΕΕ
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 31ης Οκτωβρίου 2011, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/15 σχετικά με τη διαχείριση δανείων του ΕΤΧΣ προς κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ και την απόφαση ΕΚΤ/2010/31 σχετικά με το άνοιγμα λογαριασμών για την επεξεργασία πληρωμών συνδεόμενων με τα δάνεια του ΕFSF σε κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ

pdf_F12267.gif2011/734/ΕΕ
Απόφαση του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2011, η οποία απευθύνεται προς την Ελλάδα με σκοπό την ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας, και διά της οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης του ελλείμματος που κρίνονται αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπερβολικού ελλείμματος

pdf_F12267.gif2011/744/ΕΕ
Απόφαση της Ευρωπαϊκης Κεντρικής Τράπεζας, της 3ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών

pdf_F12267.gif2011/749/ΕΕ
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 15ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2007/7 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του TARGET2-EKT

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, της 21ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τον δανεισμό σε ξένο νόμισμα (ΕΣΣΚ/2011/1)

pdf_F12267.gif2011/771/ΕΕ
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas από την Ελλάδα)

Ανακοινώσεις / Πληροφορίες

Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το Άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα - Επιβολή Υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε τακτικές αεροπορικές γραμμές

pdf_F12267.gifΑνακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το Άρθρο 17 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα - Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκμετάλλευση τακτικών αεροπορικών γραμμών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
Κανονισμός Ε.Ε.αριθ.1173-2011
Κανονισμός Ε.Ε. αριθ.1178-2011
Κανονισμός Ε.Ε.αριθ.1183-2011
Κανονισμός Ε.Ε αριθ.1214-2011
Οδηγία 2011-82-ΕΕ
Οδηγία 2011-83-ΕΕ
Οδηγία 2011-85-ΕΕ
Οδηγία 2011-90-ΕΕ
Οδηγία 2011-94-ΕΕ

 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ