ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή ξύλινων επίπλων της αίθουσας συνεδριάσεων Γ.Ν.Ζ.
31/03/2022
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή ξύλινων επίπλων της αίθουσας συνεδριάσεων Γ.Ν.Ζ.

 

 

159_F506042695.jpg

 

 

 

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Του Ν.4782/2021 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

3. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

4. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού

5. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

6. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ …»,

7. Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ»

8. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

9. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,

10. Την απόφαση του ΔΣ που ελήφθη κατά την 5η /21-02-2022 συνεδρίασή του με ΑΔΑ:ΨΛΒΚ4690ΒΞ-ΚΡΠ, περί έγκρισης σκοπιμότητας και πιθανής δαπάνης 3.500,00€ προ ΦΠΑ ή 4.340,00€ συμπερ. ΦΠΑ για την ανάθεση του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Γ.Ν.Ζ

11. Την υπ’αριθμ. 1067/10-03-2022 ,(ΑΔΑ 64Η54690ΒΞ-7ΙΜ ,ΑΔΑΜ :22PROC010185227)πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Γ.Ν.Ζ προυπολ. δαπάνης 3.500,00 € προ ΦΠΑ ή …… 4.340,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.1464/28-03-2022(ΑΔΑ:ΨΥΑΨ4690ΒΞ-933) απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Ζ., έγκρισης της επιτροπής αξιολόγησης όπου προτείνει την επανάληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

13. Την έκθεση ανάληψης δαπάνης: 0/371,341/0 ΑΔΑ :67ΜΥ4690ΒΞ-132 Ποσού: 100,00 € (για το οικ. έτος 2022) Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Γ.Ν.Ζ (50850000-8 - Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επίπλων, ΚΑΕ 088801Ν Το έργο περιλαμβάνει: επισκευή ξύλινων επίπλων της αίθουσας συνεδριάσεων Γ.Ν.Ζ Πιθανής προϋπ. δαπάνης …… 3.500,00 € προ ΦΠΑ ή …… 4.340,00 € συμπ. Φ.Π.Α.24%.............

 

Περισσότερα στην συνημμένη Πρόσκληση

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
ADAMPROSK_F1846963894.EKDENDIAFERONTOSEPANALIPSIEPISKEYISEPIPLON6ZKZ4690VX-INX22PROC010299213.pdf

 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ