ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού του Γ. Ν. Ζακύνθου για την ανάθεση του έργου: Λογιστικές υπηρεσίες
05/04/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΘΕΜΑ : Διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού Το  Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη:

 

genikonosokomeiozakynthou_F472885061_F1781394630_F687641584_F1345662576.png

 

 

 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011 / 85 / ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποπ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις  άρθρου 1,  

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ …»,

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

- του π.δ  80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,

-- Του  ν. 4542/2018 (ΦΕΚ 95 / Α' / 1-7-2018), άρθρο  τέταρτο  «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας»   παρ. 1β). , εδάφιο 4.α., περ. δ.δ. 

- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ , καθώς και

-- Την αριθμ. οικ. 4241/127 απόφαση (ΦΕΚ 173/Β/30-1-2019, «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας»)

-- Τις διατάξεις του άρθρου 79, του Ν. 4623/2019  (ΦΕΚ  134/α΄/9-8-2019} «Λογιστικές εργασίες σε Νοσοκομεία και εποπτευόμενους φορείς»

-- Την αρίθμ. Β2α/οικ. 70504 {ΦΕΚ  3815/β΄/15-10-2019 } απόφαση του Υπουργού Υγείας: « Καθορισμός προϋποθέσεων ανάθεσης της εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος Γενικής – Αναλυτικής Λογιστικής και κοστολόγησης στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας»

-- Την με αριθμ. 8/29-1-2021, θέμα 6ον  (ΑΔΑ: Ω36Λ4690ΒΞ-ΔΓΘ) Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ζ. σχετικά με την έγκριση από άποψη σκοπιμότητας και δαπάνης, της ανάθεσης της τήρησης των λογιστικών βιβλίων για την εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως.

-- Το με αριθμ. πρωτ. 14036/4-3-2021 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, προς τη Διοίκηση της 6ης Υ.Πε. , για την έγκριση σκοπιμότητας για την διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού. 

-- Την αριθμ. πρωτ. 17430/19-3-2021  (ΑΔΑ: Ψ8ΔΨ469ΗΔΜ-ΕΟΓ)  απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.Πε., «έγκρισης διενέργειας Συνοπτ. Διαγωνισμού  για την λειτουργία του κυκλώματος Γενικής και  Αναλυτικής Λογιστικής, για το ΓΝΖ

- Έκθεση ανάληψης δαπάνης: 0/428, 393/0, ΑΔΑ: ΩΘ0Ι4690ΒΞ-335, ποσού: 10.000,00  € (για το 2021)

- Την ανάγκη για  εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 79211000-6 «Λογιστικές υπηρεσίες») (ΚΑΕ 0439)

προϋπολογισθείσης δαπάνης  13.709,68 € προ ΦΠΑ ή  17.000,00 € συμπερ. Φ.Π.Α 24%

 για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους.

Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την υλοποίηση του συνόλου του υπό ανάθεση έργου.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των  προσφορών θα γίνει  την Τετάρτη 14 Απριλίου  του 2021  και ώρα 14:00...................

 

Περισσότερα στην συνημμένη προκηρυξη 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
S_F1901456747.D.LogistikisYpostirixis(6LM24690VX-PAI)(21PROC008385086).pdf

 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ