ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διακήρυξη για την προμήθεια του είδους «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» με συνοδό εξοπλισμό
09/02/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια του είδους «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ»

 

 

12_F882112937_F1173160268_F1075401790.jpg

 

 

με συνοδό εξοπλισμό Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 02η / 19-01-2021 Απόφαση ΔΣ του Γ.Ν. Ηλείας, διενεργεί Δημόσιο τακτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την προμήθεια του είδους «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» με συνοδό εξοπλισμό, CPV: 33696500-0 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου, όπου ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα #112.647,60# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 09/02/2021, ημέρα Τρίτη. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 12/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 26/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03η Μαρτίου 2021 και ώρα 14:30 μ.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 04/03/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γ.Ν. Ηλείας www.nosokomeiopyrgoy.gr, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής).

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για ένα (1) έτος.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
KIMDIS_DIAKIRYXIGIAANTIDRASTIRIAANOSOLOGIKONEXETASEONMESYNODOEXOPLISMO_F326810888.pdf

 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ