ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΕΠ.ΕΤ.ΑΝ.ΗΛ.   /   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΤΟΠΣΑ   /   ΑΣ Λετρίνων Γαία   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στο πλαίσιο της πράξης «Ολοκληρωμένη Δράση Καταπολέμησης της Ανεργίας και Προώθησης της Επιχειρηματικότητας» στο Δήμο Πύργου
13/11/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στο πλαίσιο της πράξης «Ολοκληρωμένη Δράση Καταπολέμησης της Ανεργίας και Προώθησης της Επιχειρηματικότητας» στο Δήμο Πύργου
logo_F10742.png

Αγαπητοί κύριοι/ιες,

Οκτώ φορείς του Δήμου μας δημιούργησαν την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Λετρίνων Γαία»  στo πλαίσιο της πράξης «Ολοκληρωμένη Δράση Καταπολέμησης της Ανεργίας και Προώθησης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με στόχο την υλοποίηση δράσεων για την προώθηση των τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων και την καταπολέμηση της ανεργίας.

Αναλυτικότερα, μέσω της παρέμβασης της Λετρίνων Γαία θα επιδιωχθεί η δημιουργία υποδομών και η προώθηση πρακτικών που θα επιτρέψουν την αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων για την επαγγελματική δραστηριοποίηση και ανάπτυξη νέων  επιστημόνων, ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και αγροτών (ασφαλισμένων στον ΟΓΑ) που ζουν στο Δήμο Πύργου, καθώς και η ενδυνάμωσή τους για την εφικτότητα της απασχόλησης και εν τέλει κοινωνικής τους ένταξης.

Οι δράσεις του σχεδίου είναι οι εξής :

Δράση 1:Μελέτη αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης και των αναπτυξιακών προοπτικών στους    τομείς της πρωτογενούς παραγωγής και της παραγωγής τοπικών παραδοσιακών προϊόντων στον Δήμο Πύργου

 •  Καταγραφή ιδιαιτεροτήτων στον τομέα απασχόλησης στον Δήμο Πύργου
 • Συγκεκριμενοποίηση χαρακτηριστικών διάρθρωσής της, και ανάδειξη δυναμικών πεδίων παρέμβασης.

 

 Δράση 2: Ενέργειες πολυεπίπεδης δικτύωσης για την υποστήριξη των στόχων του σχεδίου

 • Δημιουργία δικτύου με την μορφή cluster μεταξύ των νέων επιχειρηματιών που θα προκύψουν από την παρέμβαση με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας
 • Δικτύωση με ερευνητικούς φορείς και ινστιτούτα από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την μεταφορά τεχνογνωσίας και την επίλυση κοινών προβλημάτων σε επίπεδο παραγωγής
 •  Δημιουργία τοπικού δικτύου
 • Τοπικό σύμφωνο ποιότητας και διαμόρφωσης ενιαίου «πακέτου» αγροτικών  και παραδοσιακών προϊόντων
 • Φεστιβάλ τοπικών παραδοσιακών προϊόντων 
 • Συμπληρωματικές Δραστηριότητες Δικτύωσης

Δράση 3: Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης για την υποστήριξη του σχεδίου

 • Έντυπη Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης και καταπολέμησης των διακρίσεων
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
 • Δράσεις Δημοσιότητας - Επικοινωνίας και ενημέρωση μέσω των ΜΜΕ.
 • Αξιοποίηση διαδικτύου για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη ηλεκτρονικού υλικού
 • Ανάρτηση βιογραφιών ωφελούμενων στο site

Δράση 4: Συντονισμός και διαχείριση της πράξης

 • Παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης του σχεδίου
 • Εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης

Δράση 5: Κατάρτιση και  Επιμόρφωση των ωφελουμένων,

5.1: Κατάρτιση ωφελουμένων στην καλλιέργεια, τυποποίηση και προώθηση  προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και τοπικών παραδοσιακών  προϊόντων,

5.2:Επιμόρφωση των ωφελουμένων για την ενίσχυση της ένταξης τους στην αγορά εργασίας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας

 • Επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση των ωφελούμενων στην πρωτογενή παραγωγή- τυποποίηση και προώθηση αγροτικών και τοπικών παραδοσιακών προϊόντων για την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την μετέπειτα ένταξη σε θέση εργασίας, ίδρυση επιχείρησης, ίδρυση κοινωνικής επιχείρησης κλπ.

Θα δημιουργηθούν 4 τμήματα των 20 ωφελουμένων (ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται συνολικά σε 80 άτομα) οι οποίοι  θα παρακολουθήσουν  μαθήματα κατάρτισης 85 ωρών (68 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 17 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις).

Οι 80 ωφελούμενοι θα επιμορφωθούν 15 ώρες  για την ενίσχυση της ένταξής  τους στην αγορά εργασίας και την προώθηση επιχειρηματικότητας.  Όσοι προωθούνται για δημιουργία επιχειρήσεων συμμετέχουν στον 1ο κύκλο (Επιμορφώσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας), όσοι προωθούνται σε ετεροαπασχόληση στον 2ο κύκλο (Ανοικτά σεμινάρια ειδικής θεματολογίας) και όσοι ιδρύσουν κοινωνική επιχείρηση στον 3ο κύκλο (Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα).

Στους ωφελούμενους θα διατίθεται εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία ή σημειώσεις).

 

Δράση 6:Εκστρατεία ενημέρωσης & συμβουλευτικής υποστήριξης για την στοχευμένη προώθηση στην απασχόληση

 • Ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη για τη στοχευμένη προώθηση στην απασχόληση : παρεμβάσεις όπως επιλογή και προετοιμασία ωφελούμενων , συμβουλευτική υποστήριξη για την ανάληψη υπευθυνοτήτων και πρωτοβουλιών, δικτύωση με εργοδότες και φορείς πληροφόρησης, υποστήριξη για τη σύνταξη business plan, καθοδήγηση προκειμένου να επιτευχθεί ομαλή ένταξη (ή επανένταξη) στην αγορά εργασίας.

Η παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής πραγματοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.

Όλες οι δράσεις επιδιώκουν να ενεργοποιήσουν νέους  επιστήμονες, άνεργους/ες εγγεγραμμένους /ες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και αγρότες/ αγρότισσες (ασφαλισμένους στον ΟΓΑ).

Το επιθυμητό αποτέλεσμα της πράξης είναι οι 80 ωφελούμενοι του έργου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση ή να προσληφθούν σε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις ή να δημιουργήσουν κοινωνική επιχείρηση. Με την επίτευξη του αποτελέσματος αυτού επωφελείται η κοινωνική οικονομία της περιοχής, προωθούνται τα δίκτυα συνεργασίας και η δικτύωση φορέων δημιουργώντας στην περιοχή κλίμα υποστήριξης. Το πλεονεκτήματα  αφορούν όχι μόνο τους ωφελούμενους αλλά και την ευρύτερη κοινότητα. Ακολουθώντας και στηρίζοντας την καινοτομία και την εξωστρέφεια με την ενασχόληση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής θα ωφεληθεί όλη η περιοχή στο Δήμο Πύργου.

Πολύ σημαντική είναι η υποστήριξή σας και η βοήθειά σας στο έργο μας, διαχέοντας πληροφορίες για το πρόγραμμα και προτρέποντας ανθρώπους που ενδιαφέρονται προς αυτή την κατεύθυνση να ασχοληθούν ενεργά. Για αυτό το λόγο, σας παρακαλούμε να αξιολογήσετε και να κοινοποιήσετε την υλοποίηση του έργου σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η διάχυση πληροφοριών για ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον είναι υπόθεση όλων μας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειες που θα πραγματοποιήσετε και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία στα γραφεία παροχής πληροφοριών (Info-Desk), τα οποία λειτουργούν:

1)ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, Ρήγα Φεραίου 113, τηλ. 26210-40200 και 26210-40202 κα Μαυρομάτη Μαρία (Δευτέρα-Παρασκευή  8:30-14:30)

2)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ, Τ. Πετροπούλου 2, τηλ. 26213-62672 κος Μούτσος Ανδρέας (Δευτέρα-Παρασκευή 8:30-14:30)

 

Εκ μέρους της Α.Σ. ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ,

Πολυνόη ΑΜΚΕ

 

[1] Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Λετρίνων Γαία αποτελείται από τους εξής φορείς:

 • Συντονιστής: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ-Ρήγα Φεραίου 113
 • Μέλη της σύμπραξης

 i.     Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πύργου - Τ. Πετροπούλου 2

 ii.     Επιμελητηριακή Εταιρεία Ανάπτυξης Ηλείας «ΕΠ.ΕΤ.ΑΝ.ΗΛ» -28ης Οκτωβρίου 1 & Πλ. Ηρώων

iii.     Α. Χ. ΜΟΥΤΣΟΣ Ε.Ε - Μπιζανίου 7

 iv.     ΠΟΛΥΝΟΗ ΑΜΚΕ- Ρήγα Φεραίου 113

 v.     Ένωση Νέων Αγροτών Νομού Ηλείας «ΗΛΕΙΑΚΗ ΓΗ»- Ελ. Βενιζέλου 33

 vi.     Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Ηλείας «Ε.Σ.Υ.Ν.Ε.Η.»- Γιαννιτσών 6

 vii.     Μηχανογραφική ΕΠΕ Computers & Telecommunications- Ρήγα Φεραίου 113

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ