ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια : «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων – θέρμανση & φωτισμό» του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης και Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2022
24/03/2022
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ» του ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2022

 

 

logo-andravida_8_F1256170517.png

 

 

Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, διακηρύσσει, Ανοιχτό Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης κ λιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, του Νομικού Προσώπου Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, του Συνδέσμου Ύδρευσης *Ο ΠΗΝΕΙΟΣ*, του Συνδέσμου Αποχέτευσης *Ο ΗΡΑΚΛΗΣ*, των Σχολικών Επιτροπών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης & του ΔΛΤ Κυλλήνης. Ο Συνολικός ενδεικτικός π/υ, ανέρχεται στο ποσό των 437.860,00 € με ΦΠΑ και με πίστωση έτους 2022, 370.360,00 € ( στο Π/Υ του Δήμου έχει συμπεριληφθεί πίστωση για το 2022 : 292.500,00 € και για το έτος 2023 : 67.500,00 €) , για τα παρακάτω είδη :

 

1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

3. BENZΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

4. ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ

5. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : α) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος 1ο) «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021(ΦΕΚ 36/09.03.2021 – τεύχος Α΄) , β) του Ν. 2362/1995 – τεύχος 1ο ¨περί δημόσιου λογιστικού», γ) του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011 – τεύχος 1ο) « Σύσταση ΕΑΑΔΗΣΥ & ΚΗΜΔΗΣ», δ) Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-05-2013-τεύχος 1ο) Εθνικό Σύστημα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», ε) Την ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20- 12-2012-τεύχος 2ο) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ», ζ) Της Π1/542/04-03-2014 εγκυκλίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΗΔΗΣ», η) Της αριθ. 3 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με αριθ. πρωτ. : 11543/26-03- 2013 με θέμα «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΟΤΑ Α΄& Β΄ΒΑΘΜΟΥ», η) τους όρους του παρόντος τεύχους,

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα:

-για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης ημερήσιας τιμής λιανικής πώλησης του είδους, όπως προσδιορίζεται από το Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων/Τμήμα Διαχείρ. Πληροφ. & Εποπτείας Ηλεκτρ. Εμπορίου, στις 03/03/2022 (αριθ. πρωτ. : 24040/04-03-2022) και

-για τα λιπαντικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του προϋπολογισμού των με αριθ. πρωτ. : 2510/04-03-2022 Τεχνικών Προδιαγραφών που συντάχθηκαν από της Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας/Τμ. Μελετών & Επίβλεψης Έργων.

Στην διαμορφούμενη τιμή, μετά την δοθείσα έκπτωση, συμπεριλαμβάνονται και όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 05/ 05/2022 του έτους 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο (α/α συστήματος 157616). Το πλήρες σώμα της με αριθ. πρωτ. : 3153/18-03-2022 Διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου http:// www.andravida-killini.gr ......................

 

 

Περισσότερα στην συνημμένη Διακήρυξη 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
EPIMELITIRIO-EMAIL-kafsima2022_F1350789024.pdf

 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ